De Zwartewaterallee
in de toekomst

De stad Zwolle groeit. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. In het centrum en in de omliggende wijken heeft de gemeente de ambitie om het woonaanbod uit te breiden. Daarom kunnen circa 1.000 tot 1.300 gevarieerde woningen in en rondom de Zwartewaterallee worden gebouwd. Deze woningen voldoen straks aan de afgesproken verhoudingen met de gemeente (30% goedkoop, 40% middelduur en 30% duur). De initiatiefnemers hebben samen onderzocht hoe de Zwartewaterallee kan bijdragen aan de ambitie van de gemeente Zwolle om duurzaam te groeien. Het resultaat is de ‘Gebiedsvisie Zwartewaterallee’. Voor ons is dit geen eindpunt. Sterker nog, het is juist het begin van een nieuwe manier van samenwerken waarin we inhoud geven aan de ambities voor de Zwartewaterallee. Met deze plannen voor de Zwartewaterallee willen we een waardevolle aanvulling op de stad maken: hoe kunnen we Zwolle mooier maken? In de ontwikkelingsplannen maken we onderscheid in twee deelgebieden: de Stadsallee en de Parkallee. Hieronder leggen we je graag uit wat de ontwikkelingsplannen zijn van de Stadsallee en de Parkallee.

Onderscheidende gebieden

Het beeld van de Zwartewaterallee wordt sterk bepaald door het autoverkeer. Een brede weg met groene bermen en volwassen bomen. Toch heeft het gedeelte van de Zwartewaterallee in Holtenbroek een duidelijk andere uitstraling dan het gedeelte in de Aa-landen. Aan de zijde van Holtenbroek staan veel gebouwen direct aan de Zwartewaterallee. In de Aa-landen heeft de weg juist een groene uitstraling met veel minder gebouwen direct aan de weg. Dit onderscheid is aanleiding om de Zwartewaterallee te verdelen in twee onderscheidende gebieden: de Stadsallee ter hoogte van Holtenbroek en de Parkallee, ter hoogte van de Aa-landen. De ontwikkelingen van de knooppunten zijn een startpunt voor het versterken van deze gebieden.

Stadsallee

Een centraal knooppunt in de Stadsallee is de kruising van de Monteverdilaan met de Zwartewaterallee. Een verbinding die begint op de Grote Markt in de binnenstad en eindigt in de wijk Holtenbroek. Door alle aanpassingen rondom de hoofdweg krijgt de Zwartewaterallee een gebruiksvriendelijker en stedelijker karakter. Langs de Stadsallee wordt deze weg in de toekomst aangepast en komt er een dubbelzijdig fietspad aan beide zijden van de weg en meer ruimte voor voetgangers en groen. Zo wordt er meer ruimte gegeven aan langzaamverkeer.

Aan de oostzijde van de Stadsallee is het profiel van de weg ruimer opgezet. Hier spelen de voorzieningen zoals winkels en de kapper een belangrijkere rol. Aan de overkant, de westzijde, staan de woongebouwen dichter aan de straat. Als je straks door de Stadsallee wandelt, ervaar je echt een stadsgevoel. Dit komt niet alleen door de bouw van nieuwe woningen, maar ook doordat er veel aandacht is voor de invulling van de begane grond van de gebouwen. Hierdoor ontstaat er meer levendigheid op straat.

Foto

“Meer ruimte voor
wonen, werken
en leren”

Parkallee

De Parkallee wordt gevormd door de landschappelijke opzet van de Aa-landen en het ruime, groene beeld van de Zwartewaterallee. Wandelend, fietsend of vanuit de auto ervaar je het parkachtige landschap met volwassen bomen, afwisselende bebouwing, mooie doorkijkjes naar de Dobbe en de Groene Kamers langs de middenweg. De weg van de Zwartewaterallee is breed opgezet. Hier liggen de fietspaden en voetpaden gescheiden van het autoverkeer, waardoor de landschappelijke beleving van de Parkallee wordt versterkt. De bestaande en nieuwe gebouwen staan als verrassingselementen langs de Parkallee. Er komt meer diversiteit in groen in de bermen van de Parkallee.

Dit draagt bij aan de natuurinclusiviteit en versterkt de landschappelijke beleving voor de voetganger, fietser en automobilist. De nieuwe gebouwen dragen bij aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het landschap en de bijbehorende langzaamverkeersroutes. Hierdoor wordt het aangenamer om te wandelen of fietsen langs de Zwartewaterallee en rondom het winkelcentrum en de Dobbe. In het toekomstbeeld wordt de verbinding met de Aa-landen verbeterd en het bestaande winkelcentrum in een nieuw jasje gestoken. Bij alle ontwikkelingen is het belangrijk dat het groene landschap wordt versterkt.

“Hier beleef je nog meer het wonen in de parkachtige sfeer”

Foto

Mobiliteit

Ga je naar de wijken Holtenbroek en Aa-landen, het Deltion College of een winkel op het industrieterrein? Dan ga je mogelijk via de Zwartewaterallee. Omdat deze weg zoveel plekken met elkaar verbindt, speelt hij een belangrijke rol in het gebied.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie van de Zwartewaterallee en de aangrenzende wegen. Hieruit blijkt dat er in de huidige situatie problemen worden ervaren op het kruispunt van de Zwartewaterallee met de Mozartlaan en op de kruising van de Bachlaan met de Middelweg. Daarnaast wordt er nu al rekening gehouden met de groei van Zwolle en het aantal bewoners, waardoor het aantal deelnemers aan het verkeer toeneemt.

onderzoek Mobiliteit

Vanuit het onderzoek is er onderscheid gemaakt in zowel een oplossing bieden voor de gevolgen van de bewonersgroei als de wenselijke aanpassingen vanuit het oogpunt voor mobiliteit. Daaruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo moet het kruispunt van de Zwartewaterallee met de Mozartlaan en de kruising van de Bachlaan met de Middelweg aangepast worden. Deze twee kruispunten worden als onderdeel van de gebiedsvisie aangepast om de bereikbaarheid, doorstroom en veiligheid te waarborgen. Naast deze aanpassingen wordt in overleg met de gemeente onderzocht en beoordeeld welke wenselijke aanpassingen nog meer uitgevoerd kunnen worden.

In de gebiedsvisie van de Zwartewaterallee staat het verbinden van de omliggende wijken en het stadscentrum centraal. Dit wordt vooral gedaan door fietsers en voetgangers ruim baan te geven en dus meer focus te leggen op de langzaamverkeersroutes. Dit sluit aan bij de, onlangs door gemeente vastgestelde, mobiliteitsvisie.

Wonen in
de Zwartewaterallee

Een deel van de nieuwe woningen valt binnen de wijk Holtenbroek en een deel valt binnen de wijk Aa-landen. Er is per wijk gekeken waar nieuwe woonkansen liggen om zo een evenwichtige samenstelling van het woonprogramma te krijgen en bij te dragen aan de groeiambitie van Zwolle.

De nieuwe woningen die worden gebouwd, zijn voornamelijk appartementen. Deze komen op verschillende plekken in diverse smaken en prijzen. Ondanks dat er veel variatie komt, hebben alle woningen gemeen dat ze gasloos, energiezuinig en duurzaam zijn. De appartementen worden dus toekomstbestendig en er is voor elk wat wils in de wijken Holtenbroek en Aa-landen.

Voor de wijk Holtenbroek gaat het om de volgende locaties:

  • Obrechtstraat 28 (kantoorgebouw De Hooglaer) 
  • Obrechtstraat 30 (voormalige KwikFit-locatie) 
  • Gombertstraat 350 (Woonzorgcentrum De Havezate) 
  • Monteverdilaan 204 (reeds gesloopt) 
  • Zwartewaterallee 26-74 (La Diligence-terrein, braakliggend terrein t.p.v. het kantoor van EY)

En voor de wijk Aa-landen gaat het om de volgende locaties:

  • Zwartewaterallee 25 (kantoorgebouw) 
  • Dobbe 65, 67 en 69 (Winkelcentrum Aa-landen)
Foto

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de ontwikkelingen van de Zwartewaterallee. Per project wordt er door de initiatiefnemers gekeken naar een passende invulling aan dit thema. Belangrijke pijlers bij de ontwikkelingen zijn: behouden van natuur, gasloos en energiezuinig wonen en oplossingen bieden voor klimaatveranderingen zoals wateroverlast en hittestress.

Oplossingen voor
wateroverlast en hitte

Bij de Zwartewaterallee is het belangrijk om bij de ontwikkeling al oplossingen te bieden voor klimaatveranderingen zoals zware regenval en hittestress. Zo wordt er gekeken naar het verbinden van groene zones en waterpartijen. Door groenvoorzieningen toe te voegen en bij het ontwerpen van gebouwen rekening te houden met hevige regenbuien, wordt eventuele wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt er gestreefd naar een prettig leefklimaat bij hoge temperaturen door in het ontwerp al rekening te houden met de situering van de gebouwen, goede isolatie, zonweringen en eventueel actieve verkoeling.

Energie

Met de nieuwe plannen voor de Zwartewaterallee houden we rekening met de recentste normen en eisen rondom duurzaamheid. Daarnaast willen we aansluiten bij de ambitie van de gemeente Zwolle om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Zo is er de intentie om aan te sluiten op het warmtenet dat de gemeente van plan is om te ontwikkelen. Omdat dit warmtenet niet eerder dan 2023 functioneert, wordt er nu al rekening gehouden met alternatieve oplossingen zoals zonnepanelen en luchtwarmtepompen.

Natuurbehoud

Op dit moment is de Zwartewaterallee een belangrijke woonplek voor de gierzwaluw, de vleermuis en de huismus. Bij de ontwikkelingen wordt er gekeken naar het behouden, uitbreiden en versterken van deze bewoners door bijvoorbeeld nestkasten voor de verschillende diersoorten toe te voegen. Daarnaast dragen groene daken en groene gevels ook een steentje bij aan de biodiversiteit. Deze mogelijkheden worden door de initiatiefnemers meegenomen bij het ontwerp.

Samenwerking

Foto
Foto

Deze gebiedsvisie is mede tot stand gekomen in samenwerking met Buro MA.AN en Royal Haskoning DHV

Belangstelling

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de gebiedsontwikkeling Zwartewaterallee in Zwolle?
 Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws automatisch per e-mail.

Meld je aan